سفر خود را شروع کنید

Mountaineers Ararat

قوانین

پذیرش عضویت و حضور در برنامه های این گروه به منزله تبعیت آن فرد از قوانین گروه می‌باشد

اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ یک ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﻼ آﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎلی آن در ﻛﻮﻫﻨﻮردی و ﻟﺬت از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻛﻮﻫﻨﻮردی و سنگ‌نوردی آرارات تهران ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ ، و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ

ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ باید اطلاعیه مربوط به برنامه را که در سایت گروه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و چنانچه دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد، ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺻﻮرت تلفنی و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰامی اﺳﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴمی ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ، اﻓﺮاد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴتی در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷند ، ﻧﺪارﻧﺪ

تمامی اعضاء و مسئولین برنامه ریزی و اجرایی گروه در تمامی شرایط ملزم به تبعیت از سرپرست برنامه اند و نظرات آنها تنها می تواند جنبه مشورتی داشته یا به عنوان پیشنهاد ارائه گردد

در صورت ترک مسئولیت و یا اعلام ناتوانی بدلیل بیماری و یا آسیب سرپرست ، اعضا میتوانند با رای اکثریت ، جانشینی با همان اختیارات ذکر شده برگزینند

ﺑﺮای ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ شخصی را ﺟﻠﻮدار و ﻋﻘﺐ دار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه نباشید

قبل از شروع برنامه حتماً فرد مطمئن و مسولیت پذیری را از ریز اجرای برنامه صعود خود، مطلع سازید
(رضایت و اطلاع پدر،مادر،ولی یا قیم هر شخص جهت شرکت در برنامه ها الزامی است)
شرکت افرادی که به سن قانونی نرسیده اند به تنهایی در برنامه ها فقط با کسب رضایت نامه کتبی امکان پذیر است

هر عضوی موظف است در حین و پیش از برنامه ، محدودیتها و مشکلات روحی و جسمی خود را به اطلاع سرپرست برساند

اعضا می توانند در هر زمان از ادامه فعالیت انصراف دهند اما تا اعلام پایان برنامه اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع تصمیمات سرپرست خواهند بود

اعضا موظفند تهدید ها و خطرات مسیر فعالیت و مشکلات روحی و جسمی همراهان خود را به صورت مستمر به سرپرست گزارش کنند

اعضا در دوره اجرای برنامه ، اجازه حضور در اماکن و شرکت در فعالیتهایی که مرتبط با هدف برنامه نیست و ممکن است مشکلاتی برای گروه ایجاد نموده ویا موفقیت در برنامه را به تاخیر اندازد ندارند

وسایل عمومی گروه همانند چادر، زیرانداز و … به صورت امانت نزد شما سپرده شده است ، لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ روح ورزش و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎسی،جناحی و توهین به ﻣﺬاهب ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪاَ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﻟﺬا اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼی دوﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﻴﺪاً از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻜﺲ و ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و مجازی ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه

ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜلی و ﻣﺨﺪرات، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و هرگونه سلاح سرد یا گرم ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ

از ﺷﻮخی ﻫﺎی بی ﻣﻮرد و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ

احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی محلی ها الزامی و نشانه بلوغ فکری است

در صورت ثبت نام در برنامه و عدم حضور (حتی با اطلاع قبلی) هیچ هزینه ای مسترد نمی‌شود

نکات مهم در اجرا برنامه

در صورت نداشتن تجهیزات از حضور شما در برنامه جلوگیری خواهد شد

دوستان توجه داشته باشند اگر بیماری خاصی دارند یا دارو بخصوصی استفاده می‌کنند حتماً مسئول برنامه رو درجریان بگذارند و دارو همراهشون داشته باشند
همکاری با لیدر گروه در برنامه الزامیست

دوستان و همنوردان عزیز توجه داشته باشند که عدم وقت شناسی و حضور به موقع شما باعث اختلال در روند برنامه شده و حق دیگران را ضایع خواهد کرد

توجه داشته باشید با تشخیص سرپرست و مسئول گروه ، افرادی که شرایط جسمانی مناسب و لوازم کافی را نداشته باشند از صعود آنها جلوگیری شده و یا تا انتهای مسیر همراه گروه نخواهند بود و در این صورت فرد به کمک یکی از هم‌نوردان به سمت پایین حرکت خواهد کرد
مسئولیت هر فرد به عهده خودش می باشد و برنامه بصورت دوستانه و گروهی برگزار می شود ، شرکت در برنامه به منزله پذیرش تمام قوانین گروه است
قابل توجه است که این برنامه در صورت مساعد بودن هوای مناسب اجرا خواهد شد
در صورت مشاهده هرگونه موردی که خلاف قوانین گروه باشد تذکرات لازم داده شده و فرد مورد نظر تا اطلاع ثانوی از همراهی با گروه محروم خواهد شد

فرم عضویت گروه کوهنوردی آرارات تهران

انتقادات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید

Contacts